VietFuji là nhóm du học sinh Việt Nam với hoạt động trọng tâm là dịch thuật nhằm hướng tới chia sẻ về Việt Nam các kiến thức, kinh nghiệm liên quan tới sản xuất và Nhật Bản.

Xin hãy liên lạc nếu bạn muốn góp sức mình vào các project của VietFuji.